ELEKTRON JAPAN

Elektron Music Machines Japan K.K.
Murata Mansion 311
4-28-8 Yoyogi, Shibuya
Tokyo 151-0053
Japan

Phone: +81-3-6300-7601
info@elektron.co.jp

ELEKTRON HQ

Elektron Music Machines MAV AB
Sockerbruket 9
414 51 Göteborg
Sweden

Phone: +46 31 743 744 0
Fax: +46 31 743 744 9
www.elektron.se

ELEKTRON US

Elektron Music Machines Inc
1340 E 6th St #632
Los Angeles, CA 90021
USA

Phone: +1 213 935 8521
Fax: +1 213 537 0093